अनुकंपा जेष्ठता याद्या

जालना जिल्हा अंतर्गत शासकीय कार्यालये- गट क

जालना जिल्हा महसुल आस्थापना - गट क

जालना जिल्हा अंतर्गत शासकीय कार्यालये- गट ड

जालना जिल्हा महसुल आस्थापना - गट ड