जालना जिल्‍हयातील शासकीय पड व गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्‍यात आलेल्‍या गावांची यादी

तालुक्याचे नाव

जालना

बदनापूर

भोकरदन

जाफ्राबाद

परतूर

मंठा

अंबड

घनसावंगी