मतदार केंद्रांची यादी

१०१- जालना

१०२ - बदनापुर

१०३ - भोकरदन

१०४ - सिल्लोड

१०४ - सिल्लोड ऑक्ज़िलरी

१०६ - फुलंब्री

१०६ -  फुलंब्री ऑक्ज़िलरी

११० - पैठण

११० -  पैठण ऑक्ज़िलरी