जालना जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी

baban lonikar Arjun Khotkar Raosaheb Danve

मा. श्री बबनराव लोणीकर
आमदार, परतुर व
पानी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री

मा. श्री अर्जुन खोतकर
आमदार, जालना व वस्त्रोद्योग, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय राज्यमंत्री

मा. श्री रावसाहेब दानवे
खासदार , जालना

Tope tjadhav sjadhav

मा. श्री राजेश टोपे
आमदार, घनसावंगी

मा. श्री अनिरुद्ध खोतकर
अध्यक्ष, जिल्हा परिषद जालना

मा. श्री संजय जाधव
खासदार, परभणी

kuche flower sdanve

मा. श्री नारायण कुचे
आमदार, बदनापुर

 

मा. श्री संतोष दानवे
आमदार, भोकरदन

kale sach zamab

मा. श्री विक्रम काळे
औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदारसंघ

मा. श्री सतीष चव्हाण
औरंगाबाद विभाग पदविधर मतदारसंघ

मा. श्री सुभाष  झांबड
जालना औरंगाबाद विधान परिषद सदस्य