• जमीन संपादनाची अधिसुचना

  मौजे वायाळ पांगरी ता. मंठा पाझर तलाव क्र. १०

  मौजे पांगरी खु. ता. मंठा पाझर तलाव क्र. ०८

  मौजे सिरसगावमंडप ता. भोकरदन पाझर तलाव क्र. १०

  मौजे सिरसगावमंडप ता. भोकरदन पाझर तलाव क्र. ११

  मौजे सिरसगावमंडप ता. भोकरदन पाझर तलाव क्र. १२

  मौजे गोषेगाव ता. भोकरदन पाझर तलाव क्र. ११

  मौजे गोषेगाव ता. भोकरदन पाझर तलाव क्र. १२

  मौजे खंडाळा/हसनाबाद ता. भोकरदन पाझर तलाव

  मौजे खंडाळा ता. भोकरदन पाझर तलाव क्र.१

  मौजे खंडाळा ता. भोकरदन पाझर तलाव क्र.१

  मौजे खंडाळा ता. भोकरदन पाझर तलाव क्र.१

  मौजे खोराडसावंगी ६३,८/अ ता.मंठा

  मौ. किर्तापुर ता.मंठा

  देवगाव खवणे ता. मंठा

  मौ. खोराडसावंगी ता.मंठा

  भुसंपादन प्रकरण क्रमांक १२५/८७ मौ. अंबड